Back

Yacht aground at Whitestone Rocks
Yacht aground at Whitestone Rocks, north of Staithes, August 2007