Local Wrecks


The 97,000 tonne Freaja Svea aground at Redcar, 1993